Research interests:
Professor Jens Allwoods forskning omfattar arbeten främst inom områdena semantik och pragmatik. Han utforskar därvid samtalsinteraktion även ur psykolingvistisk och sociolingvistisk synpunkt. För närvarande leder han projekt med inriktning på semantik för talspråksfenomen, datorstödda frågebesvarande system, kulturvariation i kommunikation samt verksamhetsberoende drag i talspråk. Ett aktuellt projekt är Djuplexikal begreppsanalys. Projektet Semantik och talspråk finansieras av HSFR. Förtroende som tillgång i strävan efter rationalitet är ett projekt i samarbete med företagsekonomiska institutionen och finansieras av RJ. Intelligenta instrument för informationshantering är ett samarbetsprojekt med Informationsbehandling, ADB och finansieras av NUTEK. Kulturbetingade konfliktlösningsmodeller - en tvärkulturell och tvärvetenskaplig studie av Malaysia är ett samarbetsprojekt med socialantropologiska institutionen, historiska institutionen och institutionen för freds- och konfliktforskning och finansieras av SAREC. Information Visualization and Exploration Support, IVES, är ett projekt som sorterar under Kollegium SSKKII och finansieras av NUTEK.Jens Allwood's research mainly comprises research in the areas of semantics and pragmatics. Mostly this research has been focussed on interaction in spoken language including psycholinguistic and sociolinguistic aspects. At present he is heading projects focussed on semantics for spoken language activity based communication analysis, cultural variation in communication and the visualization of complex information. Some current projects are: Deep Lexical Concept Analysis, Activity Based Variation in Spoken Language (financed by RJ - Riksbankens Jubileumsfond), Trust as Resource in Striving for Rationality (in cooperation with the dept. of Business Administration, financed by RJ), Intelligent Instruments for Information Processing (in cooperation with the dept. of Informatics, financed by NUTEK), Cultural Models of Conflict Handling - an intercultural and interdisciplinary study of Malaysia (in cooperation with Malaysian scholars, financed by SAREC), Information Visualization and Exploration Support, IVES, financed by NUTEK and placed at SSKKII - an interdisciplinary center for studies of cognition.

  


Comments or problems regarding this service? Please contact webmaster@ling.gu.se