Svar på GP:s artikel 9:e sept

Högre utbildning till utvecklingsländer

Med anledning av att den artikel om undervisning av kinesiska studenter vid Göteborgs universitet om var införd måndag den 9:e september i stora stycken byggde på bristfällig eller felaktig information, vill vi nu, inte minst för att skydda de studenters intressen vi representerar, försöka ge en mer fullständig bild av vad det handlar om. Utbildningen utgör en stor ny satsning och, tvärtemot vad som sägs i artikeln, så existerar utbildningen just nu vid Göteborgs universitet. En stor grupp av de studenter som följer utbildningen blev vid artikelns publicerande så upprörda att de sände in bifogade protestbrev till GP:s redaktion.

Skälen till att utbildningen startats

Världen idag består av fattiga och rika länder. Något förenklat kan man säga att de rika finns i Väst- och Nordeuropa, Nordamerika, Australien, Nya Zeeland och Japan.

Ett av de stora behoven i den fattiga världen är utbildning och kunskaper. Den rika delen av världen har till stor del nått det läge av relativt välstånd den faktiskt har genom att successivt förbättra befolkningarnas utbildning och kunskaper.

Sverige är ett av de länder i den rika världen som har en mycket god kunskaps- och utbildningsstandard, både gällande lägre och högre utbildning.

Emellertid kommer svensk högre utbildning i förvånansvärt liten utsträckning den övriga världen tillgodo. I jämförelse med de utbildningsinsatser som görs av länder som USA, Australien och Storbritannien, men även i ökande grad av länder som Holland, Tyskland och Frankrike, är vi i stort sett frånvarande i utvecklingsländerna, trots att vår högre utbildning skulle kunna göra stor nytta och sannolikt vara mycket eftertraktad.

De stora hindren för en svensk insats gällande högre utbildning är troligen följande:

(i) Språk. Utbildningarna från Sverige måste troligen ske på engelska.

(ii) Bristen på kontakter med utvecklingsländerna och deras utbildningsbehov.

(iii) Svårighet att ta ut avgifter. Många av universiteten i Storbritannien, USA och Australien finansieras idag av denna typ av avgifter.

Utformning av utbildning till utvecklingsländerna

Om vi nu till vad som redan sagts lägger nedanstående fakta, framstår konturerna av hur högre svensk utbildning skulle erbjudas till utvecklingsländerna.

(i) Sverige befinner sig idag i ett ansträngt ekonomiskt läge pga en stor statsskuld. Detta har bl.a. lett till nedskärningar i anslagen till universiteten, vilket i sin tur kommer att leda till ett minskat utbildningsutbud till svenska studenter.

(ii) Samtidigt har Sverige genom tidigare utbildningsinsatser ganska många personer med hög akademisk utbildning. Många av dessa, inte minst invandrare, är idag arbetslösa.

(iii) Man konstaterar allt oftare i studier av stöd till utvecklingsländerna att den effektivaste formen för stöd förutsätter någon form av motprestation från mottagaren. I annat fall är risken för stor för bidragsberoende eller att pengarna används till något annat än de var tänkta till. När det gäller utbildning är en rimlig motprestation en avgift som ligger nära självkostnadspris, möjligen med visst tillskott av finansiellt stöd (kontakter har på denna punkt tagits med SIDA). Detta skulle bidra till att öka sannolikheten för att man får mycket motiverade studerande som kommer att göra sitt bästa för att tillgodogöra sig utbildningen.

Sammantaget ger vad som sagts upphov till följande modell för hur högre svensk utbildning kan erbjudas till utvecklingsländerna.

Svensk högre utbildning har idag kunskapsresurser som skulle göra stor nytta i utvecklingsländerna. Genom att erbjuda dessa resurser för en rimlig avgift nära självkostnadspris, skulle de komma behövande studenter tillgodo och ge arbetslösa akademiker meningsfull sysselsättning utan att tära på vår ansträngda statskassa.

Göteborg International Institute och Göteborgs universitet

Med den bakgrund som ovan skissats bildades Göteborg International Institute (GII) (som är en fristående stiftelse och ett bolag), för att i samarbete med Centrum för Öst- och Sydöstasienstudier vid Göteborgs universitet (GU) erbjuda utbildning i internationell ekonomi och internationellt företagande till studenter från Kina. Samarbetsavtal mellan GII och GU skrevs i september 1995.

Principerna för verksamheten är följande: GII sköter kontakter med kinesiska myndigheter och företag och administrerar i samarbete med kinesiska myndigheter rekrytering av studenter och testning av förkunskaper i Kina. I Göteborg hjälper GII studenterna med bostad för ungefär 1.000 kr/mån. Rummen delas av två personer. Normal standard vid Pekinguniversitetet är sex studenter i ett rum. GII hjälper vidare studenterna tillrätta med information om Sverige och Göteborg och kontakter med svenska studenter. GII har också givit studenterna bekväm tillgång till datorer och skrivare för att underlätta deras studier. Många föreläsningar videoinspelas och därför finns videobandspelare och monitorer, så att studenterna kan se föreläsningarna om igen. Studenter som har särskilda svårigheter har fått stödundervisning i engelska.

Göteborgs universitet, Centrum för Öst- och Sydöstasienstudier, svarar däremot för all utbildning som, förutom en kurs i tvärkulturell kommunikation (Kina - Sverige, Europa), huvudsakligen ges på handelshögskolan. Utbildningen utgörs av ett masterprogram i internationell ekonomi och internationellt företagande med vissa specialinslag som tar hänsyn till studenternas bakgrund. De flesta av dem har t.ex. ytterst diffusa uppfattningar om vad marknadsekonomi är. Vid utbildningens slut får de studenter som genomfört utbildningen ett diplom som ger dem en MBA-grad (Master of Business Administration) från Göteborgs universitet.

Avgiften är $ 9.000 (ca. 60.000 SEK) första året och $6.000 (40.000 SEK) andra året. Avgiften är lägre andra året pga att diverse initialkostnader, särskilt i Kina, inte behöver täckas. Avgiften är vidare ungefär hälften eller en tredjedel av vad jämförbar utbildning kostar i Storbritannien eller USA. Jämför vad som ovan sagts om rimliga avgifter. Genom denna avgift finansieras rekrytering, testning etc. i Kina samt flygbiljetter tur/retur (ca 25%), kostnader för undervisning vid Göteborgs universitet (ca 35%), studiestöd till studenter i Göteborg samt reservfond för bl.a. stipendier (15%) och utgifter för GII:s administration, resor, tel porto etc (25%).

Samarbete med invandrarverket

GII och GU har hela tiden samarbetat med såväl invandrarverket som polisen och därvid överenskommit om lämpliga principer för visering och uppehållstillstånd. Några av dessa principer är följande. Studenterna kommer till Sverige för att bedriva akademisk utbildning och bör efter utbildningens slut normalt sett återvända till Kina. Har de andra syften bör de återvända till Kina och söka annat visum. Om en student vill hoppa av utbildningen pga att han eller hon inte klarar av den eller av annat skäl, krävs 3 månaders uppsägningstid. Detta gäller såväl hyresavgifter som utbildningsavgifter. De pengar studenten har rätt till återbetalas i Kina efter att studenten återkallat sitt uppehållstillstånd för studier i det här aktuella MBA-programmet. Undantag från denna regel kan göras om studenten kan visa att hon eller han antagits till annan svensk akademisk utbildning (det är ju detta uppehållstillståndet gäller). Återbetalning sker då i Sverige samtidigt som Invandrarverket informeras.

Skälen för dessa ganska strikta regler är de många problem om ofta finns med studenter som har andra avsikter än utbildning eller som misslyckas med utbildningen och trots detta inte vill återvända hem.

Det aktuella problemet

Till slut något om det aktuella problemet som utgör bakgrunden för GP:s artikel. Av de 50 studenter som hittills kommit till Sverige, har 15 lämnat programmet. Fem av dessa har övergått till annnan akademisk utbildning. Fem har återvänt till Kina och fem finns kvar här i Göteborg utanför programmet. De fem studenter GP:s artikel bygger på är alla studenter som med ett undantag inte genomfört någon kurs. I några av fallen har de också visat ytterst sporadisk närvaro på lektionerna. Två av studenterna har vistats i England under några månader. Dessa båda studenter begärde utträde ur programmet redan den 13:e april efter någon månad i Sverige. Ingen av de fem studenterna vill lämna Sverige för att, i enlighet med vad de själva överenskommit som villkor för sitt uppehållstillstånd och deltagande i programmet, återvända till Kina och återfå den del av sina avgifter de har rätt till. De gör istället vad de kan för att slippa återvända. Att de agerar på detta sätt har naturligtvis mycket att göra med den olikhet i resurser som finns mellan Sverige och Kina och är kanske därför begripligt.

På lång sikt, utifrån de perspektiv vi ovan skisserat, tror vi emellertid att vi har bäst möjligheter att föra ut svensk högre utbildning till utvecklingsländerna om det sker under former som ökar sannolikheten för att de som får utbildningen verkligen återvänder till sina ursprungsländer för att göra en insats där.

Till sist vill vi säga att den beskrivna utbildningen är en unik satsning för att erbjuda högre utbildning vid Göteborgs universitet till studenter från utvecklingsländer. Vi hoppas också att kunna erbjuda utbildning under liknande former till andra länder än Kina. Vi hoppas dessutom att vi i detta arbete skall kunna få GP:s stöd för att bygga upp Göteborgs och Göteborgs universitets attraktionskraft och på så sätt bidra till att långsiktiga ömsesidigt givande relationer mellan Göteborg och andra delar av världen kan etableras.

Jens Allwood

Professor i Lingvistik
Göteborgs universtet

Claes Alvstam

Professor i Ekonomisk geografi
Göteborgs universitet