Svenskt och tyskt talspråk

En jämförelse mellan en svensk och en tysk talspråkskorpus

Under de senaste tjugo åren har talspråksforskningen rönt allt större intresse. Det saknas dock fortfarande en adekvat teoretisk beskrivning av talspråksinteraktion. Tillkomsten av en sådan beskrivning bromsas delvis av den långa traditionen att se grammatik som tekhne grammatike (konsten att skriva) snarare än som studiet av talanvändning.

Talspråk är en produkt av vardagsinteraktioner där sociala strukturer och sociala och kulturella praktiker konstitueras, upprätthålls och förändras. I vår jämförelse mellan svenskt och tyskt talspråk avser vi att undersöka likheter och skillnader i denna sorts strukturer och praktiker, med avseende på såväl språkliga strukturer som dessas funktion och kulturella sammanhang.

Det språkliga materialet består av Göteborg Spoken Language Corpora (GSLC), vilket är en svensk korpus om ca 1,3 miljoner ord (Allwood et al 2002), samt en tysk korpus om ca 800 000 ord från IDS:s språkarkiv i Mannheim. Båda dessa korpora växer kontinuerligt.

Planerat arbete

  1. I steg 1 jämförs de mest frekventa ordtyperna i talad tyska och svenska.
  2. I steg 2 undersöks de grammatiska konstruktionstyper som är förbundna med de vanligaste ordtyperna.
  3. I steg 3 genomförs en närmre studie av fenomen som är karakteristiska för talspråksinteraktion, såsom turtagning, återkoppling, inledningar, avslutningar och andra typiska interaktiva sekvenser.

I samtliga undersökningar intresserar vi oss för hur kulturella skillnader och/eller likheter manifesteras i språket.

Projektledning

Jens Allwood (Institutionen för lingvistik)
Christiane Pankow (Institutionen för tyska och nederländska)

Bibliografi

Allwood, Jens; Ahlsén, Elizabeth; Grönqvist, Leif och Gunnarsson, Magnus (2002) Annotations and Tools for an Activity Based Spoken Language Corpus. van Kuppevelt J. (red.) Current and New Directions in Discourse and Dialogue (2nd SIGdial Workshop proceedings), Kluwer Academic Publishers.