The European Intercultural Workplace

Introduktion

Projektet “The European Intercultural Workplace” (EIW) handlar om etnisk och nationell kulturell mångfald på arbetsmarknaden i Europa. De flesta länder i Europa präglas idag av ökad etnisk mångfald vilket även återspeglas på arbetsplatserna. Därmed uppstår också ett ökat behov av att få inblick i hur den faktiska situationen på arbetsmarknaden i Europa ser ut i ett interkulturellt perspektiv.

Mångfalden skapar utmaningar för såväl arbetsgivare som för anställda och andra berörda grupper som kunder, besökare, patienter med flera. Därför blir det en alltmer eftertraktad och nödvändig kompetens att på ett tillfredsställande sätt kunna hantera nya situationer och kulturella skillnader i det dagliga livet på arbetsplatsen. En nyckel till ett gott liv i ett nytt land och en ny kultur är arbete. Detta projekt syftar till att fler människor med olika etnisk bakgrund bemöts på ett bra sätt och att deras kunskaper och andra resurser tillvaratas på arbetsmarknaden i det nya landet.

Målsättningen med projektet är att få en ingående uppfattning om hur etniskt grundad kulturell mångfald hanteras på arbetsmarknaden. Därför genomförs ett antal fallstudier på olika arbetsplatser inom såväl offentlig som privat sektor i alla de tio länder som deltar i projektet. Dessa länder är Bulgarien, England, Finland, Grekland, Irland, Italien, Norge, Polen, Sverige och Tyskland. Deltagarländernas studier och efterföljande resultat ska presenteras och transnationella jämförelser genomföras i möjligaste mån mellan de olika fall som studerats. Projektet syftar till att belysa svårigheter och utmaningar som mångfalden kan innebära. Dessutom vill vi inom ramen för projektet finna exempel på god praxis från de tio deltagarländerna. Med “god praxis” avses t ex arbetsplatser där samspelet mellan personer med olika kulturell bakgrund gynnar arbetsmiljön och som på grund av detta kan fungera som förebilder inom Europa. Projektet syftar vidare till att utveckla utbildningsmaterial för arbetsgivare/chefer/personalansvariga och anställda samt utbildning som kan bidra till ökad interkulturell förståelse i arbetslivet.

Fallstudierna på olika arbetsplatser omfattar:
-Arbetsgivare/chefer
-Anställda
-Målgrupp för organisationen, t.ex. kunder, patienter, elever etc.

I fallstudierna studeras både inhemska grupper och personer med invandrarbakgrund och samarbetet mellan dessa grupper.

Deltagarländernas fallstudier är inriktade mot företag eller organisationer inom såväl offentlig som privat sektor.
-Offentlig sektor (hälso- och sjukvård, säkerhet, transport)
-Privat sektor (små- och/eller medelstora företag, multinationella företag, turism)

Inom båda sektorerna studerar vi särskilt utbildning.
-Utbildning (grundskola, gymnasium, högskola/universitet, bildningsförbund, utbildningsföre-
tag)

Förutom de personer som genom arbetsplatsundersökningarna berörs direkt av projektet kan även andra dra nytta av projektets resultat, exempelvis:
-Regering och departement samt regionala och lokala beslutsfattare i resp. land
-EU:s utbildningsdepartement, handelsorganisationer och rättsväsende
-Fackförbund
-Företag, personalavdelning, men även affärskonsulter
-Invandrarorganisationer
Skolor, högre utbildningsinstanser, såsom universitet (t.ex. lärarutbildare), andra utbildningsorganisationer, institutioner & centra för fortsatt lärande, särskilt vid utveckling av nya utbildningsprogram.