Kommunikation och interaktion i den mångkulturella vården

Projektbeskrivning

På grund av de senaste årens brist på vårdpersonal rekryteras läkare med utländsk examen bland invandrare i Sverige och från utlandet. Kulturell kompetens är således en viktig aspekt i dagens sjukvård och vårdutbildning.

Projektets syfte är att beskriva och analysera tvärkulturell kommunikation i interaktion mellan utländska läkare och deras svenska kollegor och patienter. Dessutom studeras vissa aspekter av inlärningen av svenska som andraspråk inom den svenska sjukvården. Tvärkulturell kommunikation inom vården har hittills framför allt studerats i situationer där patienten kommer från någon minoritets- eller invandrargrupp. I detta projekt undersöks interaktion där läkarens/vårdarens starka position som professionell interaktionspartner kombineras med en potentiellt svagare ställning för läkaren p g a att han/hon inte kan använda sitt modersmål och inte är lika hemmastadd i omgivningens kultur som sin patient. Utifrån detta perspektiv är projektet nytt.

Projektets datainsamlingsmetoder är intervju, observation, enkätundersökning, självkonfrontation samt audio- och videoinspelningar av utvalda kommunikativa aktiviteter. Materialet analyseras ur olika lingvistiska aspekter, för att utforska hur kulturella skillnader och språksvårigheter påverkar kommunikationen inom vården.

Några av projektets viktigaste frågeställningar är: Vilka svårigheter i kommunikationen mellan utländsk vårdpersonal och svenska kommunikationspartners har sin orsak i kulturella skillnader? Kan kulturskillnader och andraspråksanvändningen också ha positiva effekter för kommunikationen? Vilka specifika kommunikativa strategier använder människor från de kulturer som valts ut för studien i en vårdsituation? I vilken utsträckning påverkar genus kommunikationsprocessen? Vilka språkliga problem uppstår?

Projektet avser ge bidrag såväl till teori om tvärkulturell kommunikation och till teori om andraspråksinlärning i sjukvård och arbetsliv. Resultaten kommer vidare att bidra till skapande av en modell för tvärkulturell kommunikation i vården och till undervisning av icke-svenskspråkig vårdpersonal.