Vår historia

Vem var Charles S. Allwood?

• Grundare av Anglo-American Center på Marston Hill
• Engelsk invandrare
• Engelskalärare i svenska skolor
• Radiopionjär

Charles Allwood var elev vid Saltley College i två år 1893 – 1894 och därefter i Worcester Training College 1896 – 1900. Medan Charles Allwood läste vid Worcester College, anlitade Lord Morton honom som informator för sina söner och bjöd Charles Allwood på en nöjesresa på sin lustjakt till Norges västkust 1898. Sannolikt väcktes hans intresse för Skandinavien av denna spännande resa.


I Mullsjö för första gången

Charles Allwood kom till Sverige för första gången i augusti 1902. Kort efter ankomsten lärde han känna Herr Adolf Lindstedt, en tillverkare av markiser och hyrde rum hos honom på Södra Vägen 3-5 vid Heden i Göteborg. Hans ende brors död var ett svårt slag för Charles och skar av ett viktigt band mellan honom och England.

1909 gifte han sig med Aina Åkerhielm, en svensk kristendomslärarinna vid Rudebecks skola i Göteborg, i Sverige. 1912 åkte de på besök till Ainas föräldrar, som hade flyttat till den lilla kurorten Mullsjö, i sydsvenska höglandet i Västergötland, ungefär 3 mil från Jönköping. De tyckte genast om Mullsjö med dess oförstörda skogar och sjöar och rena, friska luft. De beslöt att dela ett hus vid namn Hedvigsro med Ainas föräldrar och flyttade till Mullsjö.


Svensk lärare och engelsk grammatiker

Efter att ha avslutat sina studier vid Durham University, Teologiska fakulteten och återvänt till Sverige, blev Charles Allwood medhjälpare till Kungliga Svenska Utbildningsdepartementet. Hans arbete bestod i att besöka alla skolor i hela Sverige där man undervisade i engelska för att ge modell-lektioner och hjälpa lärarna att göra ämnet mer intressant. Han var den första personen som anställdes för detta.

Han blev mer och mer intresserad av de pedagogiska problemen i att lära ut engelska till utlänningar. Charles Allwood hade även länge varit mycket efterfrågad som översättare från svenska till engelska.


Marston Hill

1916 köpte Charles Allwood ett stycke mark i Mullsjö från gården Havstenshult i Björkäng. Tomten i Mullsjö började planeras som en engelsk park för en skola redan 1916. 1921 byggde han sitt första hus, Stenstugan, där han bodde på somrarna medan han byggde sitt hem Marston Hill. Senare bodde många av lärarna vid hans sommarkurser i den enkla men mysiga Stenstugan med sin öppna spis – Keth Laycock, Vatsaraja Bhanot, Charles McEaddy och många fler.

Huset Marston Hill, som ligger ovanför Stenstugan, kunde färdigställas efter två år på hösten 1923. Charles Allwood gav sitt hem namnet Marston Hill för att antyda att det ligger i en backe och att dess ursprung kom från Marston Green i Warwickshire.


Sommarkurser

När Allwoods hus var färdigt fick han idén att han skulle kunna arrangera en engelsk ”Läsfestival” (Reading Party) i sitt hem under sommarlovet. Åtta personer kom till kursen. Bland dem fanns en ung student, Ingemar Hedenius, som senare skulle bli en av Sveriges mest kända filosofer. Han uttryckte vid flera tillfällen hur djupt han påverkats av denna sommar i Mullsjö.

Under andra halvan av sommaren 1924 organiserade Charles Allwood och Charles Fearenside en andra kurs i engelska för svenska järnvägstjänstemän från hela landet. Kursen var en stor framgång och blev snart huvudnumret i sommaraktiviteterna i Mullsjö under många år framöver. Charles Allwood hade alltid varit intresserad av kristet missionsarbete och ville hjälpa svenska missionärer från alla samfund att lära sig engelska. Många blivande missionärer deltog i sommarkursen i Mullsjö.

Den engelska sommarskolan grundades på så sätt 1924 av Charles Allwood. Han var då även Kg1 Skolöverstyrelsens assistent i engelska för svenska skolor. Ungefär 10 000 personer. de flesta från Sverige och Finland. har under årens lopp erhållit utbildning i engelska vid skolan. Marston Hill består numera av elva byggnader, av vilka två endast används sommartid. Skolan har från första början fungerat som ett språklaboratorium för utarbetande av bättre metoder för undervisningen i moderna språk, och särskilt engelska. Den s.k. “direkta metoden” har använts vid Anglo-American Center i kombination med andra metoder alltsedan nittonhundratjugotalet.

I slutet av 1920-talet ombads Charles Allwood av det mäktiga svenska Kooperativa Förbundet att göra den första engelska grammofonkursen för dem i Berlin. Han accepterade erbjudandet och blev så en pionjär även på detta område.

Hela radioundervisningen i engelska i Sverige leddes från 1925 av Mr. Charles Allwood i femton år. Radiotjänsts mätningar visade att elevantalet vid hans lektioner låg mellan 300 000 och 400 000 personer per vecka.

1942 samlades några beskrivningar av skolans nya språkundervisningsmetoder, i boken Levande språkundervisning av Martin Allwood, Charles och Aina Allwoods son. Ytterligare beskrivningar av de nya metoderna förekom i Universiteten i en ny värld (1944) och Experiment i Mullsjö (1949).


Andra aktiviteter i anslutning till sommarskolan

Studiet av intonation inom språkvetenskapen infördes i Sverige av Mr. Keth Laycock, elev till Ida C. Ward, och lärare vid Marston Hill, redan 1932. Den amerikanska varianten av engelska undervisades som likvärdig språkform vid Marston Hill (1950 – 2000 Anglo-American Center) från 1934 – först av Miss Edith Forbush. Pueblo, Colorado.

Dr. I.A. Richards “New, Criticism”, som sedermera blivit så inflytelserik i Sverige, infördes av Martin Allwood, vid Marston Hill 1936. Metoden överfördes till svenska förhållanden i undersökningen Läsare bedömer litteratur (1942).

Debatter i engelsk stil (som i parlamentet och Cambridge Union Society) har hållits vid Marston Hill och senare Anglo-American Center sedan 1936.

Engelska skådespel har regelbundet uppförts av skolans teaterförening MADS (Marstonian Amateur Dramatic Society) sedan 1936. 1939 beslöt ”The Marstonian Amateur Dramatic Society” (MADS) vid den engelska sommarskolan att uppföra första akten av William Shakespeares pjäs Hamlet. Under Charles Allwood ledning, framfördes ett 40-tal engelska och amerikanska pjäser vid sommarskolan. Bland skådespelare och teaterfolk som debuterat vid skolan kan nämnas Kerstin Rabe (i Hamlet 1939), Lars Engström, Dan Lipschütz och Lars Forssell (i Stephen Spenders “Trial of a judge” 1945).

Charles Allwood gav även en vinterkurs under jullovet den mycket kalla vintern 1040-1041. Mr. Keth Laycock hjälpte till att undervisa på kursen. Han deltog också mycket aktivt i vintersporterna, t ex skidåkning.

Skoltidningen “The Eagle Eye” har skrivits och tryckts av elever och lärare varje år sedan 1939. Förste redaktör var Bengt Peters och förste tryckare Tom Alwerud. Lars Forssell debuterade som diktare 1945 i The Eagle Eye.

Konstundervisning har förekommit vid skolan sedan 1942. Bland lärarna märks Adja Yunkers, Nils Ryndel. Leo Pruul, Carl Nesjar, Igor Janczuk och Enelia Paz Gómez.

Den första svenska samhällsundersökningen “Medelby” (1943) utfördes från Marston Hill, 1942-43 (med stöd av bl.a. Gunnar och Alva Myrdal). Då Tyskland besegrats i slutet av Andra världskriget 1945 kom en topp i antal studenter på sommarkurserna i Mullsjö: 110 elever kom till sommarkursen, ett rekord.


Andra aktiviteter under 40- och 50-talen

Med mycket små förändringar övertogs den modell för undervisning i engelska som Charles Allwood utvecklat på 1920 och 1930-talet av hans som Martin S. Allwood under 40- och 50-talen.

De första skandinaviska konferenserna i den europeiska rörelsen (European Movement) hölls på Hökensås, i den nya föreläsningssalen, 1955 och 1956. Första året deltog ca 50 ungdomar från Berlin och det andra året kom representanter för mer än 20 europeiska länder. Under konferensen hissades också den europeiska flaggan – ett grönt E mot en vit bakgrund, designad av Winston Churchill, som Charles Allwood beundrade mycket.

Mer skandinavisk poesi torde ha översatts till engelska vid Marston Hill och Anglo-American Center än någon annanstans. Edith Södergran. Harry Martinson och Gunnar Ekelöf översattes t.ex. redan 1947. Mer än 200 diktare presenterades på engelska i 20th Century Scandinavian Poetry (1950). En ny, ännu mer omfattande presentation Modern Scandinavian Poetry färdigställdes på uppdrag av Nordiska Kulturrådet och Svenska Institutet 1981-82.


Keth Laycock om Marston Hill:

…Senare utvecklades Dr. Charels Allwoods sommarskola till Anglo-American Center av hans son och arvtagare, Dr. Martin Allwood, som inte bara varit trogen sin fars mål att främja engelsk-svensk goodwill utan har lett arbete in i det globala området multi-ras-förståelse

Genom åren har besökarna i Mullsjö ofta gett ”huvudgatan” ett kosmopolitiskt utseende. Under min långa förbindelse med Mullsjö och med bokstavligen hundratals sommarbesökare, kan jag knappas minnas en enda person som inte tyckte om stället och njöt fullt ut där. En känsla av sammanhang (community) skapades på Marston Hill, genom att man delade det dagliga arbetet och fritidssysselsättningarna och känslan av välbefinnande förhöjdes av den goda vilja som rådde nere ”i byn”.

För mig är Mullsjö en plats där man alltid lär sig något av värde och där man är lycklig. Hur många skulle säga detsamma?[1]


Hwang Tsu.Yü på Marston Hill

Hwang Tzu-Yü från Kaifeng i Hunan, Kina, arbetade med Charles Allwoods sommarskola i 22 år. Charles Allwood tyckte mycket om Hwang Tzu Yü och denne visade senare sin respekt för Charles Allwood genom att försöka träffa honom innan han träffade sin familj när han återvände från sina föreläsningsturnéer i Sverige. Konfucius Analekter översattes till svenska från kinesiska vid Anglo-American Center av Hwang Tsu-Yü 1949. En av byggnaderna vid skolan, (den Kinesiska Paviljongen), är uppförd helt i kinesisk stil för att hedra Hwang Tsu-Yü för hans insatser för att göra kinesisk kultur känd och uppskattad i Sverige (1957).


Hwang Tzu-Yü om Marston Hill:

På sommaren 1949, flyttade min nyetablerade familj och jag från Stockholm till Mullsjö, delvis på grund av den politiska förändring som skedde i mitt hemland. (Jag arbetade på den kinesiska ambassaden i Stockholm till dess.) Vi bodde i Mullsjö till sommaren 1962. Dessa år var troligen den viktigaste perioden i mitt liv, inte bara för att båda mina två söner, Philip och Stephen, föddes där, utan för att i Mullsjö började jag bli en ”svensk” och lärde mig sanningen om vadagslivet i detta land. Innan jag flyttade till Mullsjö, var jag en ensam främling, om än en ärad gäst: när jag lämnade Mullsjö, blev jag ”en av dem”, en ”svensk”, trots att jag fortfarande såg lika kinesisk ut som när jag först besökte Mullsjö.

… Livet var mycket vänligt mot min familj och mig medan vi bodde i Mullsjö och efter det att vi flyttade därifrån till Göteborg 1962 … Så djupa är våra känslor mot Mullsjö att till och med nu, när svenskar frågar mina två söner var de kommer ifrån, svara båda utan tvekan ”Mullsjö”. [2]

Referenser:

ALLWOOD, Martin. An English Gentleman in Sweden. Mullsjö: PERSONA PRESS, 1983.

ALLWOOD, Martin. Jag minns det vackra Mullsjö: 230 konstnärer och en ort I deras liv. Habo: Habo-Tryck AB, 1975.

[1] ALLWOOD, Martin. Jag minns det vackra Mullsjö: 230 konstnärer och en ort I deras liv. Habo: Habo-Tryck AB, 1975.
[2] ALLWOOD, Martin. Jag minns det vackra Mullsjö: 230 konstnärer och en ort I deras liv. Habo: Habo-Tryck AB, 1975.


Marston Hill – Historia – Nyare tid

Efter Martin Allwoods död tog hans äldste son Jens Allwood över verksamheten. Den kom med tiden att bestå av flera delar. Han bildade tillsammans med en grupp av vänner, bestående av Elisabeth Ahlsén, Merrick Tabor, Georg Wikman, Leif Eriksson, Peter-Juel Henrichsen, Arne Collen, Bilyana Martinovski, Carl-Alexander Allwood, Daniel Ruhe,  Marston Hill Ekonomisk Förening som anordnar kurser och andra verksamheter på Marston Hill.

Sedan 1960-talet hade Jens Allwood varit inblandad i undervisning i engelska och kursledning av de engelska kurserna och under åren 1979-1991 ordnade han i tillägg ett antal akademiska sommarkurser: Psykolingvistik, Språkpedagogik, Artificiell intelligens (1982, troligen den första kursen i Sverige), Analys av talspråksinteraktion, och Språktillägnande.

Vi har också arrangerat konferenser och symposier på Marston Hill, t ex om hur akustisk analys fungerar i talspråkskommunikation, om vad förtroende är och vilken roll det har i kommunikation samt om vad ”social signal processing” är för något. De första två symposierna resulterade i publicerade volymer med bearbetade versioner av konferensbidragen.

2002 antogs namnet Marston Hill Intercultural Center for Quality of Lifeför hela anläggningen istället för Anglo-American Center, som varit namnet på anläggningen 1950-1999. Det nya namnet markerar den långa traditionen av interkulturella aktiviteter på Marston Hill och ett bredare syfte än som tidigare varit fallet samt att engelskundervisning inte är det huvudsakliga ändamålet. Verksamheten har sedan dess bestått av olika typer av arrangemang. Mera specifikt har följande aktiviteter ägt rum:

(i) akademiska konferenser i olika ämnen,
(ii) kurser i svenska för studerande från utländska universitet och för invandrare,
(iii) kurser i esperanto,
(iv) kurser i qi gong och yoga,
(v) möten i den svenska sektionen av SMN – the Scientific and Medical Network,
(vi) seminarier om ett antal ämnen,
(vii) tematiska filmfestivaler
(viii) 2 Erasmus skolor med deltagare från 8 länder (i samarbete med Immigrantinstitutet
(ix) konferenser och symposier
(ix) 4 sommarskolor i kognitionsvetenskap (för Swecog – den svenska föreningen för kognitionsvetenskap
(x) en sommarskola i social signal processing (SSPNET- EU Network of Excellence
(xi) Sedan ett antal år har sommarkurser för kinesiska universitetsstuderande och universitetslärare ägt rum, dels med miljö-tema, dels inom media och interkulturell kommunikation.

Under några år bedrevs det EU-finansierade LEADER-projektet Grön Livskvalitet, som ordnade aktiviteter inom miljö och natur.

Det finns även en minibokhandel på Marston Hill med antikvariska böcker som innehåller både vetenskapliga och skönlitterära verk på omkring 10 språk. En sektion av bokhandeln innehåller böcker av Martin Allwood. Det finns också böcker av Jens Allwood, Kristin Allwood och Carl-Martin Allwood

På Marston Hill bedrivs sedan början av 2000-talet en populär Bed- and Breakfastverksamhet året runt. Stugor, lägenheter och hus hyrs ut på kortare och längre tid och det finns även möjlighet att hyra konferens- och möteslokaler. Anläggningen har en stor, naturpark, med möjligheter till flera utomhussysselsättningar som grillning, boule, badminton, volleyboll och krocket, samt närhet till vandringsleder och bad, cykling, ridning, golf, kanoting, skidåkning mm.