Möte med SNICC i Lund den 16 september 2011

Nätverket för Interkulturell kommunikation möts i Lund

Det svenska nätverket för lärare och forskare inom Interkulturell kommunikation, SNICC, möttes för fjärde året i Lund den 16 september. Ett fyrtiotal deltagare från Sverige och Danmark föreläste, diskuterade och debatterade med mycket driv och fokus på kulturbegreppets betydelse för kulturmöten – särskilt sådana möten som uppfattas som problematiska?

Lundadoktoranden Susanna Magnusson talade om sitt avhandlingsarbete med arbetsnamnet. ”Förtroende och interkulturell kompetens. Räddningstjänsten Syd som ett exempel”. Gustavo Nazar och Elizabeth Floréz från Malmös utbildningsförvaltning berättade om sina metoder för att skapa interkulturell förståelse vid möten inom skolvärlden och dialogmöten mellan polisen och ungdomar.

Den teoretiska sidan var väl omhändertagen under dagen. Användbara teorier i ämnet efterlyses nu också i Sverige, sedan ett tidigare beroende av den holländske sociologen Hofstedes tankar inte längre upplevs som hållbart. Lektor Iben Jensen vid Roskilde universitet vill undvika att tilldela kulturbegreppet en särställning och i stället likställa det med andra sociala kategorier såsom kön, ålder, kropp och klass. Lingvistikprofessorn Jens Allwood vid Göteborgs universitet talade om ”Kulturskillnader utan fördomar” och debatterade ivrigt Iben Jensens tankar. Intresserade inlägg kom från Bo Norlund på Malmö högskola, Jonas Stier från högskolan i Skövde, danska konsulten Elisabeth Plum och många andra.

De pedagogiska inläggen hade fokus på utbildningen i Interkulturell kommunikation för icke-svenska studenter vid svenska universitet. Tommy Josefsson, adjunkt vid Jönköpings tekniska högskola, talade om att integrera interkulturell kommunikation i teknisk utbildning, medan universitetslektor Solange Hamrin från Mittuniversitetet redogjorde för kurser för utom-europeiska master-studenter.

Avslutningsvis debatterade alla deltagarna ”Etiska och moraliska dilemman i det komplicerade kulturmötet”. Adjunkt Mette Lindgren Helde från Linnéuniversitet startade debatten med problematiseringar som ”ska man tolerera de intoleranta?” och ”har vi som experter inom Interkulturell kommunikation en speciell etisk förpliktelse att förhålla oss kritiska till rasism och främlingsfientlighet?” Moderator var professor Jonas Stier vid högskolan i Skövde. Det blev en svårstoppad debatt – det var nog i praktiken tågtiderna, som gjorde det möjligt att stoppa de diskussionslystna deltagarna.

Det femte SNICC-mötet äger rum i Jönköping hösten 2012 med Tommy Josefsson som värd.

Presentationer

Deltagarlista

Länkar